Algemene voorwaarden Pension@Work

Artikel 1: Definities

1.1 Pension@Work:
Pension@Work gevestigd te Arnhem aan de Griendhoeve 13, 6846JC, hierna te noemen: “Pension@Work”.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Pension@Work enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Naast Opdrachtgever zelf wordt ook als Opdrachtgever aangemerkt diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Pension@Work verstrekte Opdracht om inzicht te geven in de financiële situatie en/of om een financieel plan op te stellen.

1.4 Abonnement:
Tussen Opdrachtgever en Pension@Work overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform in het abonnement opgenomen voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij het onderhoud van zijn of haar financiële plan.

1.5 Financieel Plan:
Een door Pension@Work voor Opdrachtgever opgesteld financieel advies. Hierin wordt aangegeven of de financiële doelen van Opdrachtgever haalbaar zijn en hoe deze bereikt zouden kunnen worden.

1.6 Financieel advies:
In de door haar opgestelde financiële plannen geeft Pension@Work haar klanten advies m.b.t. het behalen van hun financiële doelen. Dit advies is uitdrukkelijk geen advies in de zin van artikel 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Pension@Work geeft haar klanten geen aanbevelingen m.b.t. specifieke financiële producten van specifieke aanbieders. Ook bemiddelt Pension@Work niet in, en beheert Pension@Work geen financiële producten.
1.7 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pension@Work wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Pension@Work een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Pension@Work is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan Pension@Work verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Pension@Work en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Pension@Work werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan Pension@Work verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Pension@Work, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Pension@Work opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Pension@Work en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Pension@Work werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Pension@Work zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Pension@Work

3.1 Pension@Work vraagt voor Opdrachtgever geen offertes van financiële producten aan bij een aanbieder van financiële producten.

3.2 Aan door Pension@Work gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als indicatief voor een dergelijk product in het algemeen te worden beschouwd.

3.3 Door Pension@Work aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Tevens zijn deze berekeningen gebaseerd op door Opdrachtgever aangeleverde informatie.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Pension@Work heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Pension@Work heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Pension@Work verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Pension@Work gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Pension@Work het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Pension@Work heeft bekend gemaakt, mag Pension@Work erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is Pension@Work toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht, gebruik te maken van derden. De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover Pension@Work bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever. Bij de selectie van de betreffende derde(n) zal Pension@Work de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pension@Work is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Pension@Work is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Pension@Work toekomende honorarium wordt gefactureerd op basis van de factor bestede uren x geldend uurtarief, een vast bedrag voor de opdracht of abonnement, dan wel een combinatie daarvan.

6.2 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

6.3 Pension@Work is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumen-tenprijsindex (CPI) (gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek), dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen Pension@Work en opdrachtgever.

6.4 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Pension@Work is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Pension@Work beïnvloeden.

6.5 In het geval Pension@Work werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Pension@Work start met de uitvoering van de Opdracht.

6.6 Facturen van Pension@Work dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Pension@Work voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door Pension@Work voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Pension@Work uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8 Indien Opdrachtgever de door Pension@Work in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Pension@Work te voldoen kan Pension@Work de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

– Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00;
– Over de volgende € 2.500,00: 10%;
– Over de volgende € 5.000,00: 5%
– Over de volgende € 190.000,00: 1%
– Over het meerdere: 0,5%

6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Pension@Work aanleiding geeft, is Pension@Work bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie aan Pension@Work verstrekken die benodigd is voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen en de vermogenspositie, van Opdrachtgever, dat Pension@Work haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Pension@Work zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Pension@Work bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.3 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Pension@Work verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Pension@Work meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Pension@Work het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.4 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Pension@Work de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Pension@Work

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Pension@Work alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Pension@Work bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Pension@Work wordt uitgekeerd, inclusief het door Pension@Work te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt.

8.2 Indien de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Pension@Work geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Pension@Work alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Pension@Work bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Pension@Work is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Pension@Work is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Pension@Work gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6 Pension@Work is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Pension@Work verzonden (email-) berichten Pension@Work niet hebben bereikt.

8.7 In het geval Pension@Work een Financieel Plan opstelt waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Pension@Work een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van een dergelijk product in zijn algemeenheid. Dit is geen prognose van een specifiek financieel product. Tevens is dit geen advies om een dergelijk specifiek financieel product aan te schaffen. Pension@Work is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Pension@Work niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van enig financieel product.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Pension@Work voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Pension@Work indien Pension@Work zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Pension@Work is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Pension@Work redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Pension@Work ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Pension@Work geldt in ieder
geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of
tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle
andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van
Pension@Work kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever aan Pension@Work verstrekte persoonsgegevens zullen door Pension@Work niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Pension@Work op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Pension@Work, zal Pension@Work de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Klachten met betrekking tot door Pension@Work verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Pension@Work, te worden ingediend bij Pension@Work. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Pension@Work verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Diversen

12.1 Op alle door Pension@Work samengestelde Financiële Plannen alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Pension@Work en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Pension@Work slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Pension@Work en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

12.5 Pension@Work is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Pension@Work tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Pension@Work genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.